Projekty UE

W dniu 29.01.2019r. A-Sense Sp z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Tytuł projektu: „Innowacyjna technologia produkcji asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny”.

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest usługa badawcza polegająca na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny. Projekt swoim zakresem obejmie:- Opracowanie koncepcji technologii asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny;- Opracowanie metody asymetrycznej syntezy (S)Nikotyny w skali 10 g (synteza oraz rozdział racemicznej oraz wzbogaconej nikotyny),- Opracowanie metody syntezy (S) Nikotyny w skali 200g. (Uwzględniające recykling enancjomeru),- Badania analityczne, przygotowanie dokumentacji i raportów,- Włączenie odbiorców w proces projektowania, tworzeniu/ udział w opiniowaniu- testowaniu.


W dniu 31.07.2019r. A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego”.

Cel projektu: Głównym założeniem prowadzonych prac jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-sense Sp. z o. o. na rynku krajowym i zagr., oraz podniesienie produktywności i wydajności przedsięb., poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej metody pozyskiwania kannabidiolu syntetycznego. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej tech. produkcji syntetycznego kannabidiolu prowadzone były przez Wnioskodawcę oraz naukowców na zlecenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada pełnię praw do wyników prac B+R. Rezultatem projektu będzie rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o kannabidiol syntetyczny, wykazujący znaczne przewagi nad kannabidiolem uzyskiwanym w sposób naturalny.


W dniu 9.10.2018 A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania nikotyny czystości farmaceutycznej”.

Cel projektu: Głównym założeniem prowadzonych prac badawczych będzie opracowanie innowacyjnej technologii produkcji ekstraktu nikotynowego a następnie jego oczyszczania na powstałej linii technologicznej. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie nikotyny czystości farmaceutycznej znajdującej zastosowanie w przemyśle medycznym.