Regulamin

Regulamin sklepu internetowego A-Sense

§ 1 [Definicje]

W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient Biznesowy” oznacza Kupującego, który prowadzi działalność gospodarczą, a okoliczność polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej została zweryfikowana i potwierdzona przez Sprzedawcę zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu,  

Kupujący” – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej,

RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem www.a-sense.pl 

Sprzedawca” – A-SENSE Spółka z o.o. z siedziba w Poniatowa, adres: Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000313617, posiadająca NIP 9512271586 oraz REGON 141657021, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł, w całości opłaconym,

Regulamin” – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.a-sense.pl/regulamin-sklepu.html

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
 1. adres pocztowy: A-Sense sp. z o.o., Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa
 2. numer telefonu: + 48 532 870 666
 3. adres poczty elektronicznej: kontakt@a-sense.pl,
 4. formularz kontaktowy: www.a-sense.pl/formularz-kontaktowy.html
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 5. Ceny widniejące na stronie Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

§ 3 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Sklepu w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newsletter-a, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach produktach związanych ze Sklepem. Zapis do Newsletter możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newsletter-a oraz zaznaczenie stosownego pola w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter-a, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newsletter-a lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 4 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 [Zamówienie]

 1. Kupujący może złożyć zamówienie tylko jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika ze statusem Klienta Biznesowego w Sklepie. Kupujący musi założyć konto użytkownika przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.
 3. Rejestracji może dokonać tylko osoba upoważniona do reprezentowania firmy, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym. Dane w dokumencie tożsamości, przesłanym w celu weryfikacji, muszą być zgodne z danymi zawartymi w Dokumentach Rejestrowych Firmy. 
 4. Dopuszcza się dokonania rejestracji na podstawie pełnomocnictwa. W tym przypadku do weryfikacji przesłany powinien zostać skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości osoby upoważnionej oraz skan pełnomocnictwa podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Firmy. 
 5. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez Kupującego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez Sprzedającego weryfikacji posiadania przez Kupującego statusu Klienta Biznesowego. Sprzedawca dokona weryfikacji posiadania przez Kupującego statusu Klienta Biznesowego na podstawie danych powszechnie dostępnych we właściwych rejestrach publicznych tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprzedawca potwierdzi tożsamość osoby rejestrującej konto ze statusem Klienta Biznesowego w celu weryfikacji prawa do reprezentowania podmiotu, na który została dokonana rejestracja.  Weryfikację zgodności tożsamości Kupującego Sprzedawca dokona podstawie przesłanego skanu lub zdjęcia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kupujący po przesłaniu formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail, w odpowiedzi, na którą prześle skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości z ukrytymi danymi wrażliwym. Na przesłanym skanie lub zdjęciu dokumentu powinno być widoczne tylko imię i nazwisko Kupującego oraz data urodzenia Kupującego. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wynikach dokonanej weryfikacji pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku Kupującego. Każdy Kupujący, który został pozytywnie zweryfikowany przez Sprzedawcę w ramach w/w procedury posiada status Klienta Biznesowego. Klient Biznesowy powiadomi Sprzedawcę o każdym przypadku zaprzestania albo zawieszenia przez siebie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym powiadomienie to powinno nastąpić przed złożeniem kolejnego zamówienia w Sklepie. 
 6. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup” finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi: 
 1. oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem,
 2. zobowiązanie Kupującego do wykorzystania każdego produktu objętego zamówieniem zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sklepu. 
 1. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.
 2. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

§ 6 [Formy dostawy i metody płatności]

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.
 4. Adres, na który zostanie zrealizowana dostawa musi być zgodny z danymi zawartymi w Dokumentach Rejestrowych Firmy.
 5. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 6. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody w procesie zakupu. W innym przypadku będzie doręczona wraz z wysyłką.

§ 7 [Realizacja zamówienia]

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 8 [Niedozwolone zachowania]

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
 1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
 2. korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy,
 3. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
 4. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,
 5. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
 6. W przypadku niedozwolonego korzystania z Sklepu, Sprzedawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

§ 9 [Odpowiedzialność za wady. Reklamacje.]

 1. Jeżeli Kupujący nie zawiera ze Sprzedawcą umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.
 2. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. 
 3. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10    [Substancje niebezpieczne]

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu, ze względu na swoje przeznaczenie, mogą zawierać substancje niebezpieczne, a także mieszaniny lub roztwory tych substancji, a w szczególności substancje lub mieszaniny w rozumieniu art. 2 pkt. 31 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.). 
 2. Kupujący, który za pośrednictwem Sklepu nabywa produkt zawierający substancje niebezpieczne, o których mowa powyżej w ust. 1, oświadcza, że:
 3. posiada wiedzę i doświadczenie a także wyposażenie, konieczne do zajmowania się substancjami niebezpiecznymi zawartymi w produktach nabytych w Sklepie,
 4. jest świadomy ryzyka związanego z zajmowaniem się substancjami niebezpiecznymi.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie substancji niebezpiecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem albo za uszczerbek na zdrowiu i życiu wynikający z nieodpowiedniego przechowywania albo przetwarzania substancji niebezpiecznych.  

§ 11    [Dane osobowe i pliki cookies]

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. wysyłka Newsletter-a, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy, system CRM), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 3. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania Newsletter-a w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do Newsletter-a oraz chwili wypisania się z Newsletter-a, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się na Newsletter.
 6. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics.
 7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały pod adresem www.a-sense.pl/polityka-prywatnosci.html oraz www.a-sense.pl/rodo.html.

§ 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.