Dofinansowania i projekty UE

A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. Innowacyjna technologia produkcji asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cele projektu:

Głównym celem realizowanego projektu jest wdrożenie innowacji: procesowej w postaci technologii produkcji asymetrycznej syntezy (S) nikotyny (1 szt.),produktowej w postaci nikotyny syntetycznej lewoskrętnej, o czystości nieosiągalnej dla nikotyny naturalnej (1 szt.), dzięki czemu Beneficjent będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę produktową, oraz zwiększyć produkcję przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji projektu Beneficjent umocni swoją pozycję na rynku krajowych wytwórców nikotyny czystości farmaceutycznej, a także umocni swoją role na perspektywicznym rynku międzynarodowym. Opracowane innowacje w zakresie technologii produkcji asymetrycznej syntezy (S) nikotyny pozwolą Beneficjentowi konkurować z nowym produktem na rynkach międzynarodowych, a także uniezależnić się od dostaw surowego ekstraktu z krajów, w których uprawa tytoniu jest powszechna i konkurencyjna cenowo.

Planowane efekty:

Efektem realizowanego projektu będzie opracowanie nowatorskiej w skali świata technologii produkcji nikotyny syntetycznej lewoskrętnej, o czystości nieosiągalnej dla nikotyny naturalnej. Opracowana technologia pozwoli na wprowadzenie do oferty Beneficjenta innowacyjnego produktu w postaci syntetycznej nikotyny lewoskrętnej, pozbawionej zanieczyszczeń alkaloidami, nitrozaminami i metalami ciężkimi. Beneficjent deklaruje włączenie w proces opracowywania i tworzenia nowej, innowacyjnej technologii użytkowników końcowych.

Wartość projektu: 153 750.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 106 250.00 PLN LN


W dniu 31.07.2019 r. A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego”.

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-sense Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym oraz podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej metody pozyskiwania kannabidiolu syntetycznego. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej technologii produkcji syntetycznego kannabidiolu prowadzone były przez Wnioskodawcę oraz naukowców na zlecenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada pełnię praw do wyników prac B+R. Rezultatem projektu będzie rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o kannabidiol syntetyczny, wykazujący znaczne przewagi nad kannabidiolem uzyskiwanym w sposób naturalny. Projekt obejmuje realizację 1 zadania, w ramach którego Wnioskodawca dokona zakupu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Grupą docelową niniejszego projektu jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a także jego obecni jak i przyszli Klienci.

Wskaźniki produktu:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje): 847 773, 62 zł,
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1,
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje dotacje: 1,
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1,
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1.
Wskaźniki rezultatu:
Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1,
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1,
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 2 ,
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 1 419 000 zł,
Przychód z wdrożonych wyników prac B+R: 1 419 000 zł,
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1.

Wartość projektu: 3 475 871,81 zł

Dofinansowanie z UE: 1 978 138,42 zł


W dniu 9.10.2018 A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania nikotyny czystości farmaceutycznej”.

Cel projektu: Głównym założeniem prowadzonych prac badawczych będzie opracowanie innowacyjnej technologii produkcji ekstraktu nikotynowego a następnie jego oczyszczania na powstałej linii technologicznej. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie nikotyny czystości farmaceutycznej znajdującej zastosowanie w przemyśle medycznym.


A-Sense Sp. z o.o. realizuje Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

„Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku laborant w firmie A-Sense Sp. z o.o.”

Cele projektu oraz planowane efekty:

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników na stanowisku laborant. W celu poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w ramach realizacji Projektu przewidziano zakup szaf bezpieczeństwa, które pozwolą na uporządkowanie substancji i mieszanin chemicznych oraz zakup elektrycznego wózka widłowego podnośnikowego w celu ograniczenia przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników.

Dofinansowanie: 109 359,60 PLN

Całkowita wartość: 141 264,27 PLN


Internacjonalizacja i wzrost konkurencyjności firmy A-Sense Sp. z o.o. poprzez ekspansję na rynki zagraniczne” to projekt realizowany przez firmę w okresie 21.03.2024-31.12.2026 i współfinansowany z funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa A-Sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i realizację opracowanej strategii rozwoju.

Wnioskodawca dzięki finansowemu wsparciu w latach 2024-2026 weźmie udział w 18 wyjazdach na targi branżowe zarówno ojczystych dostawców przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego (PCI),  jak i przemysłu kosmetycznego oraz chemii gospodarczej (HPCI – Home and Personal Care Ingredients Central and Eastern Europe), a także w branżowych wydarzeniach międzynarodowych jak: BEAUTY DUESSELDORF  (Niemcy); in-cosmeticsGlobal czy Cosmetorium (Francja; Hiszpania). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na działalność firmy A-Sense m.in. poprzez:

  • zwiększenie potencjału eksportowego poprzez promocję marki i wzrost jej rozpoznawalności na rynkach zagranicznych,
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami,
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie kadry pracowników.

Projekt zaowocuje nawiązaniem świeżych kontaktów biznesowych (min. 45) oraz podpisaniem nowych kontraktów handlowych (min. 9).

Przedsiębiorstwo dzięki systematycznym analizom rynku oraz doświadczeniom zdobytym podczas współpracy międzynarodowej z kontrahentami branży chemicznej wyselekcjonowało trzy produkty, które według spółki mają znaczący potencjał eksportowy. Przedmiotem internacjonalizacji będą produkty takie jak: Kannabidiol (CBD) syntetyczny, Ksantohumol (XAntiAge), Azulen (Blue Renew). Wszystkie produkty objęte internacjonalizacją są produkowane przez przedsiębiorstwo na terenie województwa lubelskiego i dotychczas nie były objęte działaniami marketingowymi spółki. Produkty te odpowiadają na aktualne trendy w branży i cechuje je wysoka konkurencyjność  Promocja i marketing na branżowych rynkach międzynarodowych oraz rynku rodzimym, wpłynie znacząco na wzrost zainteresowania ofertą A-Sense i podwyższy udział sprzedaży firmy na rynkach zagranicznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość Projektu: 515 330,38 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 237 020,28 zł