Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży produktów, których sprzedawcą jest A-SENSE Spółka z o.o. z siedzibą w Poniatowa, adres: ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000313617, posiadająca NIP 9512271586 oraz REGON 141657021, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Sprzedawca”).

Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z:

 1. osobami prawnymi,
 2. jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą,
 3. osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą a zawierana umowa posiada dla takiej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

– z wyjątkiem umów zawieranych przez Sprzedawcę poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.a-sense.pl/sklep.html

OWS nie znajduje zastosowania do wszelkich umów zawieranych przez Sprzedawcę:

 1. z Konsumentami (zdefiniowanymi poniżej),
 2. z osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, a zawierana umowa nie posiada dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
 3. poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.a-sense.pl/sklep.html

§ 1 [Definicje]

W niniejszych OWS przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient” – osoba zainteresowana nabyciem Produktu / Produktów od Sprzedawcy – albo w zależności od kontekstu, osoba która nabyła Produkt / Produkty od Sprzedawcy na podstawie Umowy – będąca:

 1. osobą prawną;
 2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą; albo
 3. osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą a zawierana Umowa posiada dla takiej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

Potwierdzenie Zamówienia” – ma znaczenie nadane w § 2 ust. 5 OWS.

Produkt” – produkt chemiczny znajdujący się, w danym czasie, w ofercie Sprzedawcy, w szczególności nikotyna syntetyczna, nikotyna, sole nikotyny, aromaty, snuss, składniki do shishy.

RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sprzedawca” – A-SENSE Spółka z o.o. z siedziba w Poniatowa, adres: ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000313617, posiadająca NIP 9512271586 oraz REGON 141657021, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł, w całości opłaconym.

Umowa” – ma znaczenie nadane w § 2 ust. 6 OWS.

§ 2 [Zawarcie Umowy]

 1. Klienci mogą zgłaszać Sprzedawcy swoje zainteresowanie Produktami listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Aktualne dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą i zgłoszenie zainteresowania Produktami znajdują się na stronie https://www.a-sense.pl/kontakt.html
 2. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgłoszenia, o którym mowa powyżej w ust. 1, Sprzedawca może dokonać weryfikacji podmiotu przesyłającego zgłoszenie w celu ustalenia czy podmiot ten jest przedsiębiorcą, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czy nabycie Produktów objętych zgłoszeniem posiada dla takiej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Weryfikacja ta odbędzie się na podstawie danych powszechnie dostępnych we właściwych rejestrach publicznych tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku podmiotów zagranicznych, podmiot taki, na żądanie Sprzedawcy, dostarczy Sprzedawcy dokumenty, które w ocenie Sprzedawcy pozwolą na dokonanie takiej weryfikacji.
 3. Podczas przekazywania danych na podstawie powyższego ust. 1 i 2, osoba przekazująca dane Sprzedawcy musi podać prawdziwe dane. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego Sprzedawcy w trybie określonym powyżej w ust. 1 – 3 są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 2 powyżej.
 5. Każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej w ust. 1, oraz po weryfikacji danych Klienta w trybie określonym powyżej w ust. 2 i 3 powyżej, strony uzgodnią bez zbędnej zwłoki oraz w dobrej wierze wszystkie szczegółowe warunki sprzedaży Produktu (lub Produktów) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta – w szczególności rodzaj i ilość Produktu, cenę Produktu, warunki płatności ceny Produktu, terminy i warunki wykonania dostawy. Po uzgodnieniu przez strony wszystkich szczegółowych warunków na jakich Sprzedawca sprzeda Klientowi Produkt (lub Produkty), Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta – wszystkie uzgodnione warunki (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”). Sprzedawca sporządzi Potwierdzenie Zamówienia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych OWS.
 6. Każde Potwierdzenie Zamówienia będzie stanowiło potwierdzenie, że strony doszły do porozumienia co do wszystkich warunków sprzedaży Produktu (lub Produktów) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta i zawarły w tym zakresie umowę (dalej „Umowa”), której warunki są wiążące dla stron. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej Umowy, o ile strony nie postanowiły inaczej w Umowie.
 7. Klient powiadomi Sprzedawcę o każdym przypadku zaprzestania albo zawieszenia przez siebie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym powiadomienie to powinno nastąpić przed złożeniem kolejnego zapotrzebowania na Produkty.

§ 3 [Formy dostawy i metody płatności]

 1. Sposób dostawy zostanie określony przez strony w Umowie.
 2. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca, chyba że z Umowy wynika, że koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
 4. Szczegółowe warunki płatności zostaną określone przez strony w Umowie.
 5. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Klientowi drogą elektroniczną na co Klient wyraża zgodę. Adresem poczty elektronicznej na który Klient otrzyma fakturę będzie adres poczty elektronicznej na który Sprzedawca wysłał Potwierdzenie Zamówienia albo inny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§ 4 [Realizacja zamówienia]

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z określoną przez strony w Umowie formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia strony określą w Umowie.

§ 5 [Produkty. Substancje niebezpieczne.]

 1. Sprzedawca informuje Klienta a Klient przyjmuje do wiadomości, że:
 1. każdy Produkt może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Potwierdzeniu Zamówienia lub karcie charakterystyki Produktu, w szczególności Produkty zawierające nikotynę nie służą do spożycia w papierosach elektronicznych,
 2. Sprzedawca nie gwarantuje przydatności Produktów do jakichkolwiek innych celów niż te wyraźnie i konkretnie określone w Potwierdzeniu Zamówienia lub karcie charakterystyki Produktu.
 1. Sprzedawca informuje Klienta, że Produkty, ze względu na swoje przeznaczenie, mogą zawierać substancje niebezpieczne, a także mieszaniny lub roztwory tych substancji, a w szczególności substancje lub mieszaniny w rozumieniu art. 2 pkt. 31 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.).
 2. Klient, który nabywa od Sprzedawcy Produkt zawierający substancje niebezpieczne, o których mowa powyżej w ust. 2, oświadcza, że:
 1. posiada wiedzę i doświadczenie a także wyposażenie, konieczne do zajmowania się substancjami niebezpiecznymi zawartymi w nabytych Produktach,
 2. jest świadomy ryzyka związanego z zajmowaniem się substancjami niebezpiecznymi.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie substancji niebezpiecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem albo za uszczerbek na zdrowiu i życiu wynikający z nieodpowiedniego przechowywania albo przetwarzania substancji niebezpiecznych.

§ 6 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

 1. Rękojmia Sprzedawcy za wady sprzedanego Klientowi Produktu jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość ceny netto Produktu / Produktów będących przedmiotem takiej Umowy.

§ 7 [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Zgłoszenie Sprzedawcy przez Klienta zainteresowania Produktami i przekazanie danych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 – 3 jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę przekazanych mu danych osobowych Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. zawarcie i wykonanie Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy, system CRM), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 3. Dane osobowe Klienta usuwane są po upływie terminu przedawnienia z Umowy zawartej z administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 4. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć i wykonać Umowę.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały pod adresem www.a-sense.pl/polityka-prywatnosci.html oraz www.a-sense.pl/rodo.html.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w OWS. Do Umów zawartych przed zmianą OWS stosuje się OWS obowiązujące w dacie zawarcia Umowy.
 2. Prawem właściwym dla Umów jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z Umowami będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Niniejsze OWS zostały sporządzone w polskiej wersji językowej. W przypadku sporządzenia przez Sprzedawcę OWS w innej wersji językowej oraz wystąpienia rozbieżności między wersją polską a wersją w innym języku, wersja polska będzie wiążąca.

Wzór Potwierdzenia Zamówienia