Menu

 

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym A-Sense działającym pod adresem: www.a-sense.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.
W Regulaminie użyto następujących definicji:

Klient - to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

Sprzedawca - to A-Sense Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ulicy Mościckiego 1,NIP: 9512271586, REGON:141657021

Sklep - to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.a-sense.pl,

Towar - to produkty prezentowane i oferowane do sprzedaży w Sklepie, których sprzedaż nie została prawnie zakazana,

Cena - należy rozumieć przez to cenę brutto umieszczoną przy towarze wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek VAT, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru,

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą będącym właścicielem Sklepu internetowego www.a-sense.pl a Klientem za pomocą serwisu internetowego Sklepu.

Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

  1. zasady dokonywania rejestracji i warunki dokonywania zamówień,

  2. zasady zawierania Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia,

  3. uprawnienia do odstąpienia od umowy i reklamacje Towaru.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień.

Do składania Zamówień uprawnieni są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Czynności te przeprowadza się jednorazowo.
Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, nie może dokonać zakupu towaru.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień.

W chwili złożenia przez Klienta Zamówienia zawierana jest Umowa sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje powiadomienie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
W celu wysłania Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie obowiązkowych danych osobowych.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzającej wiadomości e-mail.

IV. Ceny i zasady płatności.

Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:.

  1.  przelewem na numer kota bankowego Sprzedawcy:
    75 1140 2004 0000 3902 7676 7508 , A-Sense Sp. z o.o., 24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1. Realizacja zamówienia w tym przypadku następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy kwoty wymaganej za złożone Zamówienie. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer Zamówienia (wskazany po dokonaniu Zamówienia).
  2. płatności kartą płatniczą, lub przelewem za pomocą systemu PayU. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania całej kwoty wymaganej za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy lub w siedzibie Sprzedawcy.

V. Dostawa Towaru.

Dostawa zamówionego Towaru odbywa się poprzez przesyłkę kurierską. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, po zapoznaniu się z kosztami jakie wiążą się z dostawą, przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
Termin otrzymania zamówionego przez Klienta Towaru zależy od wybranego sposobu dostawy:
a) firma kurierska- do 2 dni roboczych na terytorium Polski, od rozpoczęcia realizacji Zamówienia.,

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

Zgodnie z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Klient winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać na adres Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Reklamacje Towaru.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z Umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Wadliwy lub uszkodzony podczas dostawy Towar, powinien zostać zwrócony na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy do Sprzedawcy ponosi Klient. Towar reklamowany powinien zawierać dokładny opis wady i kopię faktury VAT lub paragonu.
Sprzedawca do żądań klienta ustosunkuje się w terminie do 14 dni.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest A-Sense Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-110, ul. Mościckiego 1, NIP 9512271586, REGON 141657021

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności oraz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona w Witrynie.

IX. Postanowienia końcowe.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie uregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzygane będą przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Postanowienia niniejszego Regulaminu należy traktować w sposób zakładający ich zgodność z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie w dniu umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.